Kanagawa railway companies list

JR

JR Ueno Tokyo Line

2018. Jan - Sep
 161 tradings
3Q
60
2Q
50
1Q
51
2017. Jan - Dec
 133 tradings
4Q
48
3Q
53
2Q
9
2016 
2015 

JR Chuo Main Line

2018. Jan - Sep
 2 tradings
3Q
1
2017. Jan - Dec
 4 tradings
4Q
3
3Q
1
2016. Jan - Dec
 16 tradings
4Q
2
3Q
5
2Q
6
1Q
3
2015. Jan - Dec
 12 tradings
4Q
1
3Q
6
2Q
2
1Q
3

JR Keihin Tohoku Line

2018. Jan - Sep
 81 tradings
3Q
32
2Q
18
1Q
31
2017. Jan - Dec
 80 tradings
4Q
25
3Q
34
2Q
6
1Q
15
2016. Jan - Dec
 212 tradings
4Q
41
3Q
46
2Q
67
1Q
58
2015. Jan - Dec
 188 tradings
4Q
43
3Q
51
2Q
52
1Q
42

JR Nambu branch line

2018. Jan - Sep
 10 tradings
3Q
6
1Q
3
2017. Jan - Dec
 3 tradings
4Q
1
3Q
1
1Q
1
2016. Jan - Dec
 33 tradings
4Q
9
3Q
6
1Q
11
2015. Jan - Dec
 20 tradings
4Q
5
3Q
5
1Q
8

JR Nambu Line

2018. Jan - Sep
 161 tradings
3Q
71
2Q
41
1Q
49
2017. Jan - Dec
 136 tradings
4Q
36
3Q
72
2Q
11
1Q
17
2016. Jan - Dec
 358 tradings
4Q
78
3Q
77
2Q
115
1Q
88
2015. Jan - Dec
 330 tradings
4Q
66
3Q
117
2Q
58
1Q
89

JR Gotemba Line

2018. Jan - Sep
 19 tradings
3Q
10
1Q
4
2017. Jan - Dec
 21 tradings
4Q
7
3Q
10
1Q
4
2016. Jan - Dec
 39 tradings
4Q
17
3Q
9
2Q
9
1Q
4
2015. Jan - Dec
 33 tradings
4Q
10
3Q
7
2Q
5
1Q
11

JR Tokaido Main Line

2018. Jan - Sep
 491 tradings
3Q
185
2Q
123
1Q
183
2017. Jan - Dec
 366 tradings
4Q
131
3Q
160
2Q
27
1Q
48
2016. Jan - Dec
 984 tradings
4Q
249
3Q
191
2Q
319
1Q
225
2015. Jan - Dec
 728 tradings
4Q
189
3Q
214
2Q
132
1Q
193

JR Negishi Line

2018. Jan - Sep
 196 tradings
3Q
67
2Q
65
1Q
64
2017. Jan - Dec
 162 tradings
4Q
53
3Q
63
2Q
11
1Q
35
2016. Jan - Dec
 376 tradings
4Q
106
3Q
77
2Q
122
1Q
71
2015. Jan - Dec
 320 tradings
4Q
77
3Q
83
2Q
84
1Q
76

JR Yokohama Line

2018. Jan - Sep
 288 tradings
3Q
103
2Q
87
1Q
98
2017. Jan - Dec
 213 tradings
4Q
79
3Q
99
2Q
15
1Q
20
2016. Jan - Dec
 503 tradings
4Q
139
3Q
96
2Q
161
1Q
107
2015. Jan - Dec
 448 tradings
4Q
103
3Q
121
2Q
98
1Q
126

JR Yokosuka Line

2018. Jan - Sep
 301 tradings
3Q
113
2Q
81
1Q
107
2017. Jan - Dec
 229 tradings
4Q
77
3Q
90
2Q
15
1Q
47
2016. Jan - Dec
 534 tradings
4Q
146
3Q
101
2Q
188
1Q
99
2015. Jan - Dec
 459 tradings
4Q
115
3Q
116
2Q
103
1Q
125

JR Shonan-Shinjuku Line

2018. Jan - Sep
 193 tradings
3Q
71
2Q
56
1Q
66
2017. Jan - Dec
 146 tradings
4Q
54
3Q
56
2Q
8
1Q
28
2016. Jan - Dec
 336 tradings
4Q
87
3Q
63
2Q
122
1Q
64
2015. Jan - Dec
 283 tradings
4Q
67
3Q
75
2Q
62
1Q
79

JR Sagami Line

2018. Jan - Sep
 293 tradings
3Q
110
2Q
68
1Q
115
2017. Jan - Dec
 196 tradings
4Q
72
3Q
96
2Q
8
1Q
20
2016. Jan - Dec
 511 tradings
4Q
129
3Q
104
2Q
171
1Q
107
2015. Jan - Dec
 409 tradings
4Q
92
3Q
104
2Q
82
1Q
131

JR Tsurumi Line

2018. Jan - Sep
 40 tradings
3Q
16
2Q
8
1Q
16
2017. Jan - Dec
 38 tradings
4Q
11
3Q
16
2Q
2
1Q
9
2016. Jan - Dec
 89 tradings
4Q
22
3Q
20
2Q
21
1Q
26
2015. Jan - Dec
 72 tradings
4Q
17
3Q
20
2Q
28
1Q
7

JR Ueno Tokyo Line

2018. Jan - Dec
 215 tradings
3Q
60
2Q
50
1Q
51
2017. Jan - Dec
 133 tradings
4Q
48
3Q
53
2Q
9
2016 
2015 

JR Chuo Main Line

2018. Jan - Dec
 5 tradings
3Q
1
2017. Jan - Dec
 4 tradings
4Q
3
3Q
1
2016. Jan - Dec
 16 tradings
4Q
2
3Q
5
2Q
6
1Q
3
2015. Jan - Dec
 12 tradings
4Q
1
3Q
6
2Q
2
1Q
3

JR Keihin Tohoku Line

2018. Jan - Dec
 105 tradings
3Q
32
2Q
18
1Q
31
2017. Jan - Dec
 80 tradings
4Q
25
3Q
34
2Q
6
1Q
15
2016. Jan - Dec
 212 tradings
4Q
41
3Q
46
2Q
67
1Q
58
2015. Jan - Dec
 188 tradings
4Q
43
3Q
51
2Q
52
1Q
42

JR Nambu branch line

2018. Jan - Sep
 10 tradings
3Q
6
1Q
3
2017. Jan - Dec
 3 tradings
4Q
1
3Q
1
1Q
1
2016. Jan - Dec
 33 tradings
4Q
9
3Q
6
1Q
11
2015. Jan - Dec
 20 tradings
4Q
5
3Q
5
1Q
8

JR Nambu Line

2018. Jan - Dec
 210 tradings
3Q
71
2Q
41
1Q
49
2017. Jan - Dec
 136 tradings
4Q
36
3Q
72
2Q
11
1Q
17
2016. Jan - Dec
 358 tradings
4Q
78
3Q
77
2Q
115
1Q
88
2015. Jan - Dec
 330 tradings
4Q
66
3Q
117
2Q
58
1Q
89

JR Gotemba Line

2018. Jan - Dec
 33 tradings
3Q
10
1Q
4
2017. Jan - Dec
 21 tradings
4Q
7
3Q
10
1Q
4
2016. Jan - Dec
 39 tradings
4Q
17
3Q
9
2Q
9
1Q
4
2015. Jan - Dec
 33 tradings
4Q
10
3Q
7
2Q
5
1Q
11

JR Tokaido Main Line

2018. Jan - Dec
 668 tradings
3Q
185
2Q
123
1Q
183
2017. Jan - Dec
 366 tradings
4Q
131
3Q
160
2Q
27
1Q
48
2016. Jan - Dec
 984 tradings
4Q
249
3Q
191
2Q
319
1Q
225
2015. Jan - Dec
 728 tradings
4Q
189
3Q
214
2Q
132
1Q
193

JR Negishi Line

2018. Jan - Dec
 252 tradings
3Q
67
2Q
65
1Q
64
2017. Jan - Dec
 162 tradings
4Q
53
3Q
63
2Q
11
1Q
35
2016. Jan - Dec
 376 tradings
4Q
106
3Q
77
2Q
122
1Q
71
2015. Jan - Dec
 320 tradings
4Q
77
3Q
83
2Q
84
1Q
76

JR Yokohama Line

2018. Jan - Dec
 354 tradings
3Q
103
2Q
87
1Q
98
2017. Jan - Dec
 213 tradings
4Q
79
3Q
99
2Q
15
1Q
20
2016. Jan - Dec
 503 tradings
4Q
139
3Q
96
2Q
161
1Q
107
2015. Jan - Dec
 448 tradings
4Q
103
3Q
121
2Q
98
1Q
126

JR Yokosuka Line

2018. Jan - Dec
 406 tradings
3Q
113
2Q
81
1Q
107
2017. Jan - Dec
 229 tradings
4Q
77
3Q
90
2Q
15
1Q
47
2016. Jan - Dec
 534 tradings
4Q
146
3Q
101
2Q
188
1Q
99
2015. Jan - Dec
 459 tradings
4Q
115
3Q
116
2Q
103
1Q
125

JR Shonan-Shinjuku Line

2018. Jan - Dec
 265 tradings
3Q
71
2Q
56
1Q
66
2017. Jan - Dec
 146 tradings
4Q
54
3Q
56
2Q
8
1Q
28
2016. Jan - Dec
 336 tradings
4Q
87
3Q
63
2Q
122
1Q
64
2015. Jan - Dec
 283 tradings
4Q
67
3Q
75
2Q
62
1Q
79

JR Sagami Line

2018. Jan - Dec
 376 tradings
3Q
110
2Q
68
1Q
115
2017. Jan - Dec
 196 tradings
4Q
72
3Q
96
2Q
8
1Q
20
2016. Jan - Dec
 511 tradings
4Q
129
3Q
104
2Q
171
1Q
107
2015. Jan - Dec
 409 tradings
4Q
92
3Q
104
2Q
82
1Q
131

JR Tsurumi Line

2018. Jan - Dec
 43 tradings
3Q
16
2Q
8
1Q
16
2017. Jan - Dec
 38 tradings
4Q
11
3Q
16
2Q
2
1Q
9
2016. Jan - Dec
 89 tradings
4Q
22
3Q
20
2Q
21
1Q
26
2015. Jan - Dec
 72 tradings
4Q
17
3Q
20
2Q
28
1Q
7

JR Ueno Tokyo Line

2018. Jan - Dec
 215 tradings
4Q
54
3Q
60
2Q
50
1Q
51
2017. Jan - Dec
 133 tradings
4Q
48
3Q
53
2Q
9
2016 
2015 

JR Chuo Main Line

2018. Jan - Dec
 5 tradings
4Q
3
3Q
1
2017. Jan - Dec
 4 tradings
4Q
3
3Q
1
2016. Jan - Dec
 16 tradings
4Q
2
3Q
5
2Q
6
1Q
3
2015. Jan - Dec
 12 tradings
4Q
1
3Q
6
2Q
2
1Q
3

JR Keihin Tohoku Line

2018. Jan - Dec
 105 tradings
4Q
24
3Q
32
2Q
18
1Q
31
2017. Jan - Dec
 80 tradings
4Q
25
3Q
34
2Q
6
1Q
15
2016. Jan - Dec
 212 tradings
4Q
41
3Q
46
2Q
67
1Q
58
2015. Jan - Dec
 188 tradings
4Q
43
3Q
51
2Q
52
1Q
42

JR Nambu branch line

2018. Jan - Sep
 10 tradings
3Q
6
1Q
3
2017. Jan - Dec
 3 tradings
4Q
1
3Q
1
1Q
1
2016. Jan - Dec
 33 tradings
4Q
9
3Q
6
1Q
11
2015. Jan - Dec
 20 tradings
4Q
5
3Q
5
1Q
8

JR Nambu Line

2018. Jan - Dec
 210 tradings
4Q
49
3Q
71
2Q
41
1Q
49
2017. Jan - Dec
 136 tradings
4Q
36
3Q
72
2Q
11
1Q
17
2016. Jan - Dec
 358 tradings
4Q
78
3Q
77
2Q
115
1Q
88
2015. Jan - Dec
 330 tradings
4Q
66
3Q
117
2Q
58
1Q
89

JR Gotemba Line

2018. Jan - Dec
 33 tradings
4Q
14
3Q
10
1Q
4
2017. Jan - Dec
 21 tradings
4Q
7
3Q
10
1Q
4
2016. Jan - Dec
 39 tradings
4Q
17
3Q
9
2Q
9
1Q
4
2015. Jan - Dec
 33 tradings
4Q
10
3Q
7
2Q
5
1Q
11

JR Tokaido Main Line

2018. Jan - Dec
 668 tradings
4Q
177
3Q
185
2Q
123
1Q
183
2017. Jan - Dec
 366 tradings
4Q
131
3Q
160
2Q
27
1Q
48
2016. Jan - Dec
 984 tradings
4Q
249
3Q
191
2Q
319
1Q
225
2015. Jan - Dec
 728 tradings
4Q
189
3Q
214
2Q
132
1Q
193

JR Negishi Line

2018. Jan - Dec
 252 tradings
4Q
56
3Q
67
2Q
65
1Q
64
2017. Jan - Dec
 162 tradings
4Q
53
3Q
63
2Q
11
1Q
35
2016. Jan - Dec
 376 tradings
4Q
106
3Q
77
2Q
122
1Q
71
2015. Jan - Dec
 320 tradings
4Q
77
3Q
83
2Q
84
1Q
76

JR Yokohama Line

2018. Jan - Dec
 354 tradings
4Q
66
3Q
103
2Q
87
1Q
98
2017. Jan - Dec
 213 tradings
4Q
79
3Q
99
2Q
15
1Q
20
2016. Jan - Dec
 503 tradings
4Q
139
3Q
96
2Q
161
1Q
107
2015. Jan - Dec
 448 tradings
4Q
103
3Q
121
2Q
98
1Q
126

JR Yokosuka Line

2018. Jan - Dec
 406 tradings
4Q
105
3Q
113
2Q
81
1Q
107
2017. Jan - Dec
 229 tradings
4Q
77
3Q
90
2Q
15
1Q
47
2016. Jan - Dec
 534 tradings
4Q
146
3Q
101
2Q
188
1Q
99
2015. Jan - Dec
 459 tradings
4Q
115
3Q
116
2Q
103
1Q
125

JR Shonan-Shinjuku Line

2018. Jan - Dec
 265 tradings
4Q
72
3Q
71
2Q
56
1Q
66
2017. Jan - Dec
 146 tradings
4Q
54
3Q
56
2Q
8
1Q
28
2016. Jan - Dec
 336 tradings
4Q
87
3Q
63
2Q
122
1Q
64
2015. Jan - Dec
 283 tradings
4Q
67
3Q
75
2Q
62
1Q
79

JR Sagami Line

2018. Jan - Dec
 376 tradings
4Q
83
3Q
110
2Q
68
1Q
115
2017. Jan - Dec
 196 tradings
4Q
72
3Q
96
2Q
8
1Q
20
2016. Jan - Dec
 511 tradings
4Q
129
3Q
104
2Q
171
1Q
107
2015. Jan - Dec
 409 tradings
4Q
92
3Q
104
2Q
82
1Q
131

JR Tsurumi Line

2018. Jan - Dec
 43 tradings
4Q
3
3Q
16
2Q
8
1Q
16
2017. Jan - Dec
 38 tradings
4Q
11
3Q
16
2Q
2
1Q
9
2016. Jan - Dec
 89 tradings
4Q
22
3Q
20
2Q
21
1Q
26
2015. Jan - Dec
 72 tradings
4Q
17
3Q
20
2Q
28
1Q
7

Keikyū

Keikyu Kurihama Line

2018. Jan - Sep
 101 tradings
3Q
34
2Q
30
1Q
37
2017. Jan - Dec
 78 tradings
4Q
21
3Q
34
2Q
8
1Q
15
2016. Jan - Dec
 193 tradings
4Q
42
3Q
44
2Q
59
1Q
48
2015. Jan - Dec
 126 tradings
4Q
31
3Q
35
2Q
33
1Q
27

Keikyu Daishi Line

2018. Jan - Sep
 10 tradings
3Q
2
2017. Jan - Dec
 6 tradings
4Q
3
3Q
3
2016. Jan - Dec
 33 tradings
4Q
14
3Q
5
2Q
9
1Q
5
2015. Jan - Dec
 18 tradings
4Q
4
3Q
6
2Q
1
1Q
7

Keikyu Main Line

2018. Jan - Sep
 284 tradings
3Q
102
2Q
80
1Q
102
2017. Jan - Dec
 245 tradings
4Q
77
3Q
95
2Q
21
1Q
52
2016. Jan - Dec
 617 tradings
4Q
172
3Q
125
2Q
181
1Q
139
2015. Jan - Dec
 556 tradings
4Q
144
3Q
171
2Q
110
1Q
131

Keikyu Zushi Line

2018. Jan - Sep
 50 tradings
3Q
11
2Q
23
1Q
16
2017. Jan - Dec
 54 tradings
4Q
19
3Q
25
2Q
1
1Q
9
2016. Jan - Dec
 94 tradings
4Q
29
3Q
17
2Q
28
1Q
20
2015. Jan - Dec
 79 tradings
4Q
14
3Q
25
2Q
19
1Q
21

Keikyu Kurihama Line

2018. Jan - Dec
 132 tradings
3Q
34
2Q
30
1Q
37
2017. Jan - Dec
 78 tradings
4Q
21
3Q
34
2Q
8
1Q
15
2016. Jan - Dec
 193 tradings
4Q
42
3Q
44
2Q
59
1Q
48
2015. Jan - Dec
 126 tradings
4Q
31
3Q
35
2Q
33
1Q
27

Keikyu Daishi Line

2018. Jan - Dec
 17 tradings
3Q
2
2017. Jan - Dec
 6 tradings
4Q
3
3Q
3
2016. Jan - Dec
 33 tradings
4Q
14
3Q
5
2Q
9
1Q
5
2015. Jan - Dec
 18 tradings
4Q
4
3Q
6
2Q
1
1Q
7

Keikyu Main Line

2018. Jan - Dec
 369 tradings
3Q
102
2Q
80
1Q
102
2017. Jan - Dec
 245 tradings
4Q
77
3Q
95
2Q
21
1Q
52
2016. Jan - Dec
 617 tradings
4Q
172
3Q
125
2Q
181
1Q
139
2015. Jan - Dec
 556 tradings
4Q
144
3Q
171
2Q
110
1Q
131

Keikyu Zushi Line

2018. Jan - Dec
 69 tradings
3Q
11
2Q
23
1Q
16
2017. Jan - Dec
 54 tradings
4Q
19
3Q
25
2Q
1
1Q
9
2016. Jan - Dec
 94 tradings
4Q
29
3Q
17
2Q
28
1Q
20
2015. Jan - Dec
 79 tradings
4Q
14
3Q
25
2Q
19
1Q
21

Keikyu Kurihama Line

2018. Jan - Dec
 132 tradings
4Q
31
3Q
34
2Q
30
1Q
37
2017. Jan - Dec
 78 tradings
4Q
21
3Q
34
2Q
8
1Q
15
2016. Jan - Dec
 193 tradings
4Q
42
3Q
44
2Q
59
1Q
48
2015. Jan - Dec
 126 tradings
4Q
31
3Q
35
2Q
33
1Q
27

Keikyu Daishi Line

2018. Jan - Dec
 17 tradings
4Q
7
3Q
2
2017. Jan - Dec
 6 tradings
4Q
3
3Q
3
2016. Jan - Dec
 33 tradings
4Q
14
3Q
5
2Q
9
1Q
5
2015. Jan - Dec
 18 tradings
4Q
4
3Q
6
2Q
1
1Q
7

Keikyu Main Line

2018. Jan - Dec
 369 tradings
4Q
85
3Q
102
2Q
80
1Q
102
2017. Jan - Dec
 245 tradings
4Q
77
3Q
95
2Q
21
1Q
52
2016. Jan - Dec
 617 tradings
4Q
172
3Q
125
2Q
181
1Q
139
2015. Jan - Dec
 556 tradings
4Q
144
3Q
171
2Q
110
1Q
131

Keikyu Zushi Line

2018. Jan - Dec
 69 tradings
4Q
19
3Q
11
2Q
23
1Q
16
2017. Jan - Dec
 54 tradings
4Q
19
3Q
25
2Q
1
1Q
9
2016. Jan - Dec
 94 tradings
4Q
29
3Q
17
2Q
28
1Q
20
2015. Jan - Dec
 79 tradings
4Q
14
3Q
25
2Q
19
1Q
21

Keio

Keio Sagamihara Line

2018. Jan - Sep
 73 tradings
3Q
25
2Q
16
1Q
32
2017. Jan - Dec
 38 tradings
4Q
14
3Q
21
2Q
1
1Q
2
2016. Jan - Dec
 92 tradings
4Q
25
3Q
21
2Q
29
1Q
17
2015. Jan - Dec
 103 tradings
4Q
22
3Q
18
2Q
32
1Q
31

Keio Sagamihara Line

2018. Jan - Dec
 91 tradings
3Q
25
2Q
16
1Q
32
2017. Jan - Dec
 38 tradings
4Q
14
3Q
21
2Q
1
1Q
2
2016. Jan - Dec
 92 tradings
4Q
25
3Q
21
2Q
29
1Q
17
2015. Jan - Dec
 103 tradings
4Q
22
3Q
18
2Q
32
1Q
31

Keio Sagamihara Line

2018. Jan - Dec
 91 tradings
4Q
18
3Q
25
2Q
16
1Q
32
2017. Jan - Dec
 38 tradings
4Q
14
3Q
21
2Q
1
1Q
2
2016. Jan - Dec
 92 tradings
4Q
25
3Q
21
2Q
29
1Q
17
2015. Jan - Dec
 103 tradings
4Q
22
3Q
18
2Q
32
1Q
31

Izuhakone Railway

Izuhakone Railway Daiyūzan Line

2018. Jan - Sep
 38 tradings
3Q
13
1Q
13
2017. Jan - Dec
 26 tradings
4Q
6
3Q
16
1Q
4
2016. Jan - Dec
 66 tradings
4Q
20
3Q
16
2Q
20
1Q
10
2015. Jan - Dec
 74 tradings
4Q
15
3Q
22
2Q
18
1Q
19

Izuhakone Railway Daiyūzan Line

2018. Jan - Dec
 51 tradings
3Q
13
1Q
13
2017. Jan - Dec
 26 tradings
4Q
6
3Q
16
1Q
4
2016. Jan - Dec
 66 tradings
4Q
20
3Q
16
2Q
20
1Q
10
2015. Jan - Dec
 74 tradings
4Q
15
3Q
22
2Q
18
1Q
19

Izuhakone Railway Daiyūzan Line

2018. Jan - Dec
 51 tradings
4Q
13
3Q
13
1Q
13
2017. Jan - Dec
 26 tradings
4Q
6
3Q
16
1Q
4
2016. Jan - Dec
 66 tradings
4Q
20
3Q
16
2Q
20
1Q
10
2015. Jan - Dec
 74 tradings
4Q
15
3Q
22
2Q
18
1Q
19

Odakyu

Odakyu Tama Line

2018. Jan - Sep
 36 tradings
3Q
13
2Q
9
1Q
14
2017. Jan - Dec
 39 tradings
4Q
9
3Q
20
2Q
4
1Q
6
2016. Jan - Dec
 105 tradings
4Q
31
3Q
15
2Q
39
1Q
20
2015. Jan - Dec
 55 tradings
4Q
15
3Q
15
2Q
16
1Q
9

Odakyu Odawara Line

2018. Jan - Sep
 522 tradings
3Q
194
2Q
125
1Q
203
2017. Jan - Dec
 382 tradings
4Q
139
3Q
186
2Q
21
1Q
36
2016. Jan - Dec
 1,013 tradings
4Q
266
3Q
196
2Q
349
1Q
202
2015. Jan - Dec
 871 tradings
4Q
190
3Q
249
2Q
179
1Q
253

Odakyu Enoshima Line

2018. Jan - Sep
 318 tradings
3Q
109
2Q
100
1Q
109
2017. Jan - Dec
 230 tradings
4Q
80
3Q
91
2Q
27
1Q
32
2016. Jan - Dec
 548 tradings
4Q
130
3Q
115
2Q
179
1Q
124
2015. Jan - Dec
 474 tradings
4Q
128
3Q
114
2Q
103
1Q
129

Odakyu Tama Line

2018. Jan - Dec
 40 tradings
3Q
13
2Q
9
1Q
14
2017. Jan - Dec
 39 tradings
4Q
9
3Q
20
2Q
4
1Q
6
2016. Jan - Dec
 105 tradings
4Q
31
3Q
15
2Q
39
1Q
20
2015. Jan - Dec
 55 tradings
4Q
15
3Q
15
2Q
16
1Q
9

Odakyu Odawara Line

2018. Jan - Dec
 717 tradings
3Q
194
2Q
125
1Q
203
2017. Jan - Dec
 382 tradings
4Q
139
3Q
186
2Q
21
1Q
36
2016. Jan - Dec
 1,013 tradings
4Q
266
3Q
196
2Q
349
1Q
202
2015. Jan - Dec
 871 tradings
4Q
190
3Q
249
2Q
179
1Q
253

Odakyu Enoshima Line

2018. Jan - Dec
 413 tradings
3Q
109
2Q
100
1Q
109
2017. Jan - Dec
 230 tradings
4Q
80
3Q
91
2Q
27
1Q
32
2016. Jan - Dec
 548 tradings
4Q
130
3Q
115
2Q
179
1Q
124
2015. Jan - Dec
 474 tradings
4Q
128
3Q
114
2Q
103
1Q
129

Odakyu Tama Line

2018. Jan - Dec
 40 tradings
4Q
4
3Q
13
2Q
9
1Q
14
2017. Jan - Dec
 39 tradings
4Q
9
3Q
20
2Q
4
1Q
6
2016. Jan - Dec
 105 tradings
4Q
31
3Q
15
2Q
39
1Q
20
2015. Jan - Dec
 55 tradings
4Q
15
3Q
15
2Q
16
1Q
9

Odakyu Odawara Line

2018. Jan - Dec
 717 tradings
4Q
195
3Q
194
2Q
125
1Q
203
2017. Jan - Dec
 382 tradings
4Q
139
3Q
186
2Q
21
1Q
36
2016. Jan - Dec
 1,013 tradings
4Q
266
3Q
196
2Q
349
1Q
202
2015. Jan - Dec
 871 tradings
4Q
190
3Q
249
2Q
179
1Q
253

Odakyu Enoshima Line

2018. Jan - Dec
 413 tradings
4Q
95
3Q
109
2Q
100
1Q
109
2017. Jan - Dec
 230 tradings
4Q
80
3Q
91
2Q
27
1Q
32
2016. Jan - Dec
 548 tradings
4Q
130
3Q
115
2Q
179
1Q
124
2015. Jan - Dec
 474 tradings
4Q
128
3Q
114
2Q
103
1Q
129

Shinkansen

Tokaido Shinkansen

2018. Jan - Sep
 28 tradings
3Q
10
2017. Jan - Dec
 10 tradings
4Q
4
3Q
6
2016. Jan - Dec
 36 tradings
4Q
8
3Q
10
2Q
13
1Q
5
2015. Jan - Dec
 41 tradings
4Q
8
3Q
14
2Q
10
1Q
9

Tokaido Shinkansen

2018. Jan - Dec
 32 tradings
3Q
10
2017. Jan - Dec
 10 tradings
4Q
4
3Q
6
2016. Jan - Dec
 36 tradings
4Q
8
3Q
10
2Q
13
1Q
5
2015. Jan - Dec
 41 tradings
4Q
8
3Q
14
2Q
10
1Q
9

Tokaido Shinkansen

2018. Jan - Dec
 32 tradings
4Q
4
3Q
10
2017. Jan - Dec
 10 tradings
4Q
4
3Q
6
2016. Jan - Dec
 36 tradings
4Q
8
3Q
10
2Q
13
1Q
5
2015. Jan - Dec
 41 tradings
4Q
8
3Q
14
2Q
10
1Q
9

Tokyu

Yokohama Minatomirai Railway Kodomonokuni Line

2018. Jan - Sep
 22 tradings
3Q
7
2Q
10
1Q
5
2017. Jan - Dec
 14 tradings
4Q
6
3Q
5
2Q
1
1Q
2
2016. Jan - Dec
 51 tradings
4Q
11
3Q
10
2Q
19
1Q
11
2015. Jan - Dec
 42 tradings
4Q
8
3Q
10
2Q
11
1Q
13

Toyoko Line

2018. Jan - Sep
 131 tradings
3Q
41
2Q
38
1Q
52
2017. Jan - Dec
 113 tradings
4Q
43
3Q
43
2Q
5
1Q
22
2016. Jan - Dec
 239 tradings
4Q
58
3Q
49
2Q
81
1Q
51
2015. Jan - Dec
 250 tradings
4Q
57
3Q
80
2Q
50
1Q
63

Tokyu Meguro Line

2018. Jan - Sep
 10 tradings
3Q
5
1Q
3
2017. Jan - Dec
 7 tradings
4Q
4
3Q
2
1Q
1
2016. Jan - Dec
 12 tradings
4Q
2
3Q
4
2Q
4
1Q
2
2015. Jan - Dec
 17 tradings
4Q
4
3Q
5
2Q
2
1Q
6

Yokohama Minatomirai Railway Kodomonokuni Line

2018. Jan - Dec
 28 tradings
3Q
7
2Q
10
1Q
5
2017. Jan - Dec
 14 tradings
4Q
6
3Q
5
2Q
1
1Q
2
2016. Jan - Dec
 51 tradings
4Q
11
3Q
10
2Q
19
1Q
11
2015. Jan - Dec
 42 tradings
4Q
8
3Q
10
2Q
11
1Q
13

Toyoko Line

2018. Jan - Dec
 178 tradings
3Q
41
2Q
38
1Q
52
2017. Jan - Dec
 113 tradings
4Q
43
3Q
43
2Q
5
1Q
22
2016. Jan - Dec
 239 tradings
4Q
58
3Q
49
2Q
81
1Q
51
2015. Jan - Dec
 250 tradings
4Q
57
3Q
80
2Q
50
1Q
63

Tokyu Meguro Line

2018. Jan - Dec
 14 tradings
3Q
5
1Q
3
2017. Jan - Dec
 7 tradings
4Q
4
3Q
2
1Q
1
2016. Jan - Dec
 12 tradings
4Q
2
3Q
4
2Q
4
1Q
2
2015. Jan - Dec
 17 tradings
4Q
4
3Q
5
2Q
2
1Q
6

Yokohama Minatomirai Railway Kodomonokuni Line

2018. Jan - Dec
 28 tradings
4Q
6
3Q
7
2Q
10
1Q
5
2017. Jan - Dec
 14 tradings
4Q
6
3Q
5
2Q
1
1Q
2
2016. Jan - Dec
 51 tradings
4Q
11
3Q
10
2Q
19
1Q
11
2015. Jan - Dec
 42 tradings
4Q
8
3Q
10
2Q
11
1Q
13

Toyoko Line

2018. Jan - Dec
 178 tradings
4Q
47
3Q
41
2Q
38
1Q
52
2017. Jan - Dec
 113 tradings
4Q
43
3Q
43
2Q
5
1Q
22
2016. Jan - Dec
 239 tradings
4Q
58
3Q
49
2Q
81
1Q
51
2015. Jan - Dec
 250 tradings
4Q
57
3Q
80
2Q
50
1Q
63

Tokyu Meguro Line

2018. Jan - Dec
 14 tradings
4Q
4
3Q
5
1Q
3
2017. Jan - Dec
 7 tradings
4Q
4
3Q
2
1Q
1
2016. Jan - Dec
 12 tradings
4Q
2
3Q
4
2Q
4
1Q
2
2015. Jan - Dec
 17 tradings
4Q
4
3Q
5
2Q
2
1Q
6

Sagami Railway

Sagami Railway Izumino line

2018. Jan - Sep
 85 tradings
3Q
28
2Q
22
1Q
35
2017. Jan - Dec
 88 tradings
4Q
28
3Q
34
2Q
14
1Q
12
2016. Jan - Dec
 176 tradings
4Q
33
3Q
45
2Q
61
1Q
37
2015. Jan - Dec
 143 tradings
4Q
38
3Q
45
2Q
28
1Q
32

Sagami Railway Main Line

2018. Jan - Sep
 346 tradings
3Q
140
2Q
85
1Q
121
2017. Jan - Dec
 289 tradings
4Q
120
3Q
115
2Q
27
1Q
27
2016. Jan - Dec
 602 tradings
4Q
148
3Q
127
2Q
192
1Q
135
2015. Jan - Dec
 555 tradings
4Q
118
3Q
180
2Q
111
1Q
146

Sagami Railway Izumino line

2018. Jan - Dec
 123 tradings
3Q
28
2Q
22
1Q
35
2017. Jan - Dec
 88 tradings
4Q
28
3Q
34
2Q
14
1Q
12
2016. Jan - Dec
 176 tradings
4Q
33
3Q
45
2Q
61
1Q
37
2015. Jan - Dec
 143 tradings
4Q
38
3Q
45
2Q
28
1Q
32

Sagami Railway Main Line

2018. Jan - Dec
 472 tradings
3Q
140
2Q
85
1Q
121
2017. Jan - Dec
 289 tradings
4Q
120
3Q
115
2Q
27
1Q
27
2016. Jan - Dec
 602 tradings
4Q
148
3Q
127
2Q
192
1Q
135
2015. Jan - Dec
 555 tradings
4Q
118
3Q
180
2Q
111
1Q
146

Sagami Railway Izumino line

2018. Jan - Dec
 123 tradings
4Q
38
3Q
28
2Q
22
1Q
35
2017. Jan - Dec
 88 tradings
4Q
28
3Q
34
2Q
14
1Q
12
2016. Jan - Dec
 176 tradings
4Q
33
3Q
45
2Q
61
1Q
37
2015. Jan - Dec
 143 tradings
4Q
38
3Q
45
2Q
28
1Q
32

Sagami Railway Main Line

2018. Jan - Dec
 472 tradings
4Q
126
3Q
140
2Q
85
1Q
121
2017. Jan - Dec
 289 tradings
4Q
120
3Q
115
2Q
27
1Q
27
2016. Jan - Dec
 602 tradings
4Q
148
3Q
127
2Q
192
1Q
135
2015. Jan - Dec
 555 tradings
4Q
118
3Q
180
2Q
111
1Q
146

Hakone Tozan Railway

Hakone Tozan Railway Line

2018. Jan - Sep
 35 tradings
3Q
12
2017. Jan - Dec
 20 tradings
4Q
10
3Q
10
2016. Jan - Dec
 48 tradings
4Q
11
3Q
14
2Q
17
1Q
6
2015. Jan - Dec
 59 tradings
4Q
12
3Q
22
2Q
11
1Q
14

Hakone Tozan Cable Line

2018. Jan - Sep
 6 tradings
3Q
2
2017. Jan - Dec
 11 tradings
4Q
5
3Q
6
2016. Jan - Dec
 15 tradings
4Q
3
3Q
4
2Q
7
1Q
1
2015. Jan - Dec
 18 tradings
4Q
4
3Q
7
2Q
4
1Q
3

Hakone Tozan Railway Line

2018. Jan - Dec
 48 tradings
3Q
12
2017. Jan - Dec
 20 tradings
4Q
10
3Q
10
2016. Jan - Dec
 48 tradings
4Q
11
3Q
14
2Q
17
1Q
6
2015. Jan - Dec
 59 tradings
4Q
12
3Q
22
2Q
11
1Q
14

Hakone Tozan Cable Line

2018. Jan - Dec
 12 tradings
3Q
2
2017. Jan - Dec
 11 tradings
4Q
5
3Q
6
2016. Jan - Dec
 15 tradings
4Q
3
3Q
4
2Q
7
1Q
1
2015. Jan - Dec
 18 tradings
4Q
4
3Q
7
2Q
4
1Q
3

Hakone Tozan Railway Line

2018. Jan - Dec
 48 tradings
4Q
13
3Q
12
2017. Jan - Dec
 20 tradings
4Q
10
3Q
10
2016. Jan - Dec
 48 tradings
4Q
11
3Q
14
2Q
17
1Q
6
2015. Jan - Dec
 59 tradings
4Q
12
3Q
22
2Q
11
1Q
14

Hakone Tozan Cable Line

2018. Jan - Dec
 12 tradings
4Q
6
3Q
2
2017. Jan - Dec
 11 tradings
4Q
5
3Q
6
2016. Jan - Dec
 15 tradings
4Q
3
3Q
4
2Q
7
1Q
1
2015. Jan - Dec
 18 tradings
4Q
4
3Q
7
2Q
4
1Q
3

Other

Green Line

2018. Jan - Sep
 106 tradings
3Q
45
2Q
34
1Q
27
2017. Jan - Dec
 75 tradings
4Q
30
3Q
34
2Q
1
1Q
10
2016. Jan - Dec
 195 tradings
4Q
36
3Q
42
2Q
63
1Q
54
2015. Jan - Dec
 156 tradings
4Q
36
3Q
46
2Q
43
1Q
31

Tokyu Denentoshi Line

2018. Jan - Sep
 220 tradings
3Q
73
2Q
66
1Q
81
2017. Jan - Dec
 196 tradings
4Q
63
3Q
86
2Q
15
1Q
32
2016. Jan - Dec
 421 tradings
4Q
104
3Q
86
2Q
138
1Q
93
2015. Jan - Dec
 393 tradings
4Q
97
3Q
116
2Q
81
1Q
99

Yokohama Minatomirai Railway Line

2018. Jan - Sep
 6 tradings
3Q
1
2017. Jan - Sep
 3 tradings
3Q
3
2016. Jan - Dec
 21 tradings
4Q
1
3Q
7
2Q
11
1Q
2
2015. Jan - Dec
 23 tradings
4Q
3
3Q
9
2Q
3
1Q
8

Yokohama Blue Line

2018. Jan - Sep
 361 tradings
3Q
120
2Q
99
1Q
142
2017. Jan - Dec
 315 tradings
4Q
119
3Q
124
2Q
19
1Q
53
2016. Jan - Dec
 666 tradings
4Q
185
3Q
131
2Q
189
1Q
161
2015. Jan - Dec
 656 tradings
4Q
148
3Q
190
2Q
162
1Q
156

Enoshima Electric Railway Line

2018. Jan - Sep
 88 tradings
3Q
36
2Q
25
1Q
27
2017. Jan - Dec
 61 tradings
4Q
24
3Q
20
2Q
8
1Q
9
2016. Jan - Dec
 147 tradings
4Q
42
3Q
29
2Q
45
1Q
31
2015. Jan - Dec
 118 tradings
4Q
31
3Q
35
2Q
23
1Q
29

Shonan Monorail

2018. Jan - Sep
 78 tradings
3Q
31
2Q
21
1Q
26
2017. Jan - Dec
 75 tradings
4Q
24
3Q
31
2Q
3
1Q
17
2016. Jan - Dec
 118 tradings
4Q
28
3Q
22
2Q
42
1Q
26
2015. Jan - Dec
 88 tradings
4Q
29
3Q
21
2Q
16
1Q
22

Kanazawa Seaside Line

2018. Jan - Sep
 19 tradings
3Q
8
2Q
7
1Q
4
2017. Jan - Dec
 14 tradings
4Q
3
3Q
6
2Q
2
1Q
3
2016. Jan - Dec
 29 tradings
4Q
11
3Q
3
2Q
9
1Q
6
2015. Jan - Dec
 46 tradings
4Q
6
3Q
15
2Q
11
1Q
14

Green Line

2018. Jan - Dec
 139 tradings
3Q
45
2Q
34
1Q
27
2017. Jan - Dec
 75 tradings
4Q
30
3Q
34
2Q
1
1Q
10
2016. Jan - Dec
 195 tradings
4Q
36
3Q
42
2Q
63
1Q
54
2015. Jan - Dec
 156 tradings
4Q
36
3Q
46
2Q
43
1Q
31

Tokyu Denentoshi Line

2018. Jan - Dec
 296 tradings
3Q
73
2Q
66
1Q
81
2017. Jan - Dec
 196 tradings
4Q
63
3Q
86
2Q
15
1Q
32
2016. Jan - Dec
 421 tradings
4Q
104
3Q
86
2Q
138
1Q
93
2015. Jan - Dec
 393 tradings
4Q
97
3Q
116
2Q
81
1Q
99

Yokohama Minatomirai Railway Line

2018. Jan - Dec
 7 tradings
3Q
1
2017. Jan - Sep
 3 tradings
3Q
3
2016. Jan - Dec
 21 tradings
4Q
1
3Q
7
2Q
11
1Q
2
2015. Jan - Dec
 23 tradings
4Q
3
3Q
9
2Q
3
1Q
8

Yokohama Blue Line

2018. Jan - Dec
 496 tradings
3Q
120
2Q
99
1Q
142
2017. Jan - Dec
 315 tradings
4Q
119
3Q
124
2Q
19
1Q
53
2016. Jan - Dec
 666 tradings
4Q
185
3Q
131
2Q
189
1Q
161
2015. Jan - Dec
 656 tradings
4Q
148
3Q
190
2Q
162
1Q
156

Enoshima Electric Railway Line

2018. Jan - Dec
 105 tradings
3Q
36
2Q
25
1Q
27
2017. Jan - Dec
 61 tradings
4Q
24
3Q
20
2Q
8
1Q
9
2016. Jan - Dec
 147 tradings
4Q
42
3Q
29
2Q
45
1Q
31
2015. Jan - Dec
 118 tradings
4Q
31
3Q
35
2Q
23
1Q
29

Shonan Monorail

2018. Jan - Dec
 100 tradings
3Q
31
2Q
21
1Q
26
2017. Jan - Dec
 75 tradings
4Q
24
3Q
31
2Q
3
1Q
17
2016. Jan - Dec
 118 tradings
4Q
28
3Q
22
2Q
42
1Q
26
2015. Jan - Dec
 88 tradings
4Q
29
3Q
21
2Q
16
1Q
22

Kanazawa Seaside Line

2018. Jan - Dec
 24 tradings
3Q
8
2Q
7
1Q
4
2017. Jan - Dec
 14 tradings
4Q
3
3Q
6
2Q
2
1Q
3
2016. Jan - Dec
 29 tradings
4Q
11
3Q
3
2Q
9
1Q
6
2015. Jan - Dec
 46 tradings
4Q
6
3Q
15
2Q
11
1Q
14

Green Line

2018. Jan - Dec
 139 tradings
4Q
33
3Q
45
2Q
34
1Q
27
2017. Jan - Dec
 75 tradings
4Q
30
3Q
34
2Q
1
1Q
10
2016. Jan - Dec
 195 tradings
4Q
36
3Q
42
2Q
63
1Q
54
2015. Jan - Dec
 156 tradings
4Q
36
3Q
46
2Q
43
1Q
31

Tokyu Denentoshi Line

2018. Jan - Dec
 296 tradings
4Q
76
3Q
73
2Q
66
1Q
81
2017. Jan - Dec
 196 tradings
4Q
63
3Q
86
2Q
15
1Q
32
2016. Jan - Dec
 421 tradings
4Q
104
3Q
86
2Q
138
1Q
93
2015. Jan - Dec
 393 tradings
4Q
97
3Q
116
2Q
81
1Q
99

Yokohama Minatomirai Railway Line

2018. Jan - Dec
 7 tradings
3Q
1
2017. Jan - Sep
 3 tradings
3Q
3
2016. Jan - Dec
 21 tradings
4Q
1
3Q
7
2Q
11
1Q
2
2015. Jan - Dec
 23 tradings
4Q
3
3Q
9
2Q
3
1Q
8

Yokohama Blue Line

2018. Jan - Dec
 496 tradings
4Q
135
3Q
120
2Q
99
1Q
142
2017. Jan - Dec
 315 tradings
4Q
119
3Q
124
2Q
19
1Q
53
2016. Jan - Dec
 666 tradings
4Q
185
3Q
131
2Q
189
1Q
161
2015. Jan - Dec
 656 tradings
4Q
148
3Q
190
2Q
162
1Q
156

Enoshima Electric Railway Line

2018. Jan - Dec
 105 tradings
4Q
17
3Q
36
2Q
25
1Q
27
2017. Jan - Dec
 61 tradings
4Q
24
3Q
20
2Q
8
1Q
9
2016. Jan - Dec
 147 tradings
4Q
42
3Q
29
2Q
45
1Q
31
2015. Jan - Dec
 118 tradings
4Q
31
3Q
35
2Q
23
1Q
29

Shonan Monorail

2018. Jan - Dec
 100 tradings
4Q
22
3Q
31
2Q
21
1Q
26
2017. Jan - Dec
 75 tradings
4Q
24
3Q
31
2Q
3
1Q
17
2016. Jan - Dec
 118 tradings
4Q
28
3Q
22
2Q
42
1Q
26
2015. Jan - Dec
 88 tradings
4Q
29
3Q
21
2Q
16
1Q
22

Kanazawa Seaside Line

2018. Jan - Dec
 24 tradings
4Q
5
3Q
8
2Q
7
1Q
4
2017. Jan - Dec
 14 tradings
4Q
3
3Q
6
2Q
2
1Q
3
2016. Jan - Dec
 29 tradings
4Q
11
3Q
3
2Q
9
1Q
6
2015. Jan - Dec
 46 tradings
4Q
6
3Q
15
2Q
11
1Q
14