Kyoto railway companies list

JR

JR Kyoto Line

2018. Jan - Sep
 19 tradings
3Q
3
2Q
7
1Q
9
2017. Jan - Dec
 17 tradings
4Q
5
3Q
7
2Q
2
1Q
3
2016. Jan - Dec
 37 tradings
4Q
5
3Q
8
2Q
14
1Q
10
2015. Jan - Dec
 20 tradings
4Q
6
3Q
4
2Q
7
1Q
3

JR Yamatoji Line

2018. Jan - Sep
 28 tradings
3Q
6
2Q
13
1Q
9
2017. Jan - Dec
 20 tradings
4Q
11
3Q
5
2Q
3
1Q
1
2016. Jan - Dec
 72 tradings
4Q
20
3Q
10
2Q
26
1Q
16
2015. Jan - Dec
 48 tradings
4Q
11
3Q
8
2Q
13
1Q
16

JR Nara Line

2018. Jan - Sep
 68 tradings
3Q
14
2Q
28
1Q
26
2017. Jan - Dec
 52 tradings
4Q
23
3Q
17
2Q
6
1Q
6
2016. Jan - Dec
 136 tradings
4Q
37
3Q
21
2Q
42
1Q
36
2015. Jan - Dec
 127 tradings
4Q
36
3Q
23
2Q
36
1Q
32

JR San-in Main Line

2018. Jan - Sep
 118 tradings
3Q
45
2Q
21
1Q
52
2017. Jan - Dec
 120 tradings
4Q
48
3Q
42
2Q
5
1Q
25
2016. Jan - Dec
 251 tradings
4Q
95
3Q
54
2Q
55
1Q
47
2015. Jan - Dec
 239 tradings
4Q
62
3Q
63
2Q
61
1Q
53

JR Kosei Line

2018. Jan - Sep
 7 tradings
3Q
1
2Q
5
2017. Jan - Dec
 6 tradings
3Q
3
2Q
1
2016. Jan - Dec
 6 tradings
3Q
1
2Q
3
2015. Jan - Sep
 9 tradings
3Q
2
2Q
3
1Q
4

JR Katamachi Line

2018. Jan - Sep
 36 tradings
3Q
10
2Q
14
1Q
12
2017. Jan - Dec
 31 tradings
4Q
19
3Q
8
2Q
3
1Q
1
2016. Jan - Dec
 94 tradings
4Q
24
3Q
10
2Q
30
1Q
30
2015. Jan - Dec
 70 tradings
4Q
15
3Q
14
2Q
18
1Q
23

JR Biwako Line

2018. Jan - Sep
 7 tradings
3Q
1
2Q
5
2017. Jan - Dec
 6 tradings
3Q
3
2Q
1
2016. Jan - Dec
 6 tradings
3Q
1
2Q
3
2015. Jan - Sep
 9 tradings
3Q
2
2Q
3
1Q
4

JR Kansai Main Line

2018 
2017. Jan - Dec
 6 tradings
4Q
2
3Q
3
2016. Jan - Dec
 5 tradings
4Q
3
3Q
2
2015. Jan - Dec
 5 tradings
4Q
1
3Q
1
2Q
1

JR Obama Line

2018. Jan - Sep
 17 tradings
3Q
7
2Q
3
1Q
7
2017. Jan - Dec
 13 tradings
4Q
4
3Q
2
2Q
3
1Q
4
2016. Jan - Dec
 28 tradings
4Q
9
3Q
4
2Q
14
1Q
1
2015. Jan - Dec
 27 tradings
4Q
7
3Q
10
2Q
7
1Q
3

JR Fukuchiyama Line

2018. Jan - Sep
 27 tradings
3Q
13
2Q
3
1Q
11
2017. Jan - Dec
 39 tradings
4Q
15
3Q
9
2Q
5
1Q
10
2016. Jan - Dec
 62 tradings
4Q
20
3Q
17
2Q
15
1Q
10
2015. Jan - Dec
 54 tradings
4Q
17
3Q
12
2Q
14
1Q
11

JR Maizuru Line

2018. Jan - Sep
 49 tradings
3Q
16
2Q
9
1Q
24
2017. Jan - Dec
 30 tradings
4Q
10
3Q
10
2Q
4
1Q
6
2016. Jan - Dec
 68 tradings
4Q
21
3Q
17
2Q
25
1Q
5
2015. Jan - Dec
 63 tradings
4Q
11
3Q
23
2Q
18
1Q
11

JR Kyoto Line

2018. Jan - Dec
 27 tradings
3Q
3
2Q
7
1Q
9
2017. Jan - Dec
 17 tradings
4Q
5
3Q
7
2Q
2
1Q
3
2016. Jan - Dec
 37 tradings
4Q
5
3Q
8
2Q
14
1Q
10
2015. Jan - Dec
 20 tradings
4Q
6
3Q
4
2Q
7
1Q
3

JR Yamatoji Line

2018. Jan - Dec
 39 tradings
3Q
6
2Q
13
1Q
9
2017. Jan - Dec
 20 tradings
4Q
11
3Q
5
2Q
3
1Q
1
2016. Jan - Dec
 72 tradings
4Q
20
3Q
10
2Q
26
1Q
16
2015. Jan - Dec
 48 tradings
4Q
11
3Q
8
2Q
13
1Q
16

JR Nara Line

2018. Jan - Dec
 101 tradings
3Q
14
2Q
28
1Q
26
2017. Jan - Dec
 52 tradings
4Q
23
3Q
17
2Q
6
1Q
6
2016. Jan - Dec
 136 tradings
4Q
37
3Q
21
2Q
42
1Q
36
2015. Jan - Dec
 127 tradings
4Q
36
3Q
23
2Q
36
1Q
32

JR San-in Main Line

2018. Jan - Dec
 162 tradings
3Q
45
2Q
21
1Q
52
2017. Jan - Dec
 120 tradings
4Q
48
3Q
42
2Q
5
1Q
25
2016. Jan - Dec
 251 tradings
4Q
95
3Q
54
2Q
55
1Q
47
2015. Jan - Dec
 239 tradings
4Q
62
3Q
63
2Q
61
1Q
53

JR Kosei Line

2018. Jan - Dec
 9 tradings
3Q
1
2Q
5
2017. Jan - Dec
 6 tradings
3Q
3
2Q
1
2016. Jan - Dec
 6 tradings
3Q
1
2Q
3
2015. Jan - Sep
 9 tradings
3Q
2
2Q
3
1Q
4

JR Katamachi Line

2018. Jan - Dec
 52 tradings
3Q
10
2Q
14
1Q
12
2017. Jan - Dec
 31 tradings
4Q
19
3Q
8
2Q
3
1Q
1
2016. Jan - Dec
 94 tradings
4Q
24
3Q
10
2Q
30
1Q
30
2015. Jan - Dec
 70 tradings
4Q
15
3Q
14
2Q
18
1Q
23

JR Biwako Line

2018. Jan - Dec
 9 tradings
3Q
1
2Q
5
2017. Jan - Dec
 6 tradings
3Q
3
2Q
1
2016. Jan - Dec
 6 tradings
3Q
1
2Q
3
2015. Jan - Sep
 9 tradings
3Q
2
2Q
3
1Q
4

JR Kansai Main Line

2018 
2017. Jan - Dec
 6 tradings
4Q
2
3Q
3
2016. Jan - Dec
 5 tradings
4Q
3
3Q
2
2015. Jan - Dec
 5 tradings
4Q
1
3Q
1
2Q
1

JR Obama Line

2018. Jan - Dec
 20 tradings
3Q
7
2Q
3
1Q
7
2017. Jan - Dec
 13 tradings
4Q
4
3Q
2
2Q
3
1Q
4
2016. Jan - Dec
 28 tradings
4Q
9
3Q
4
2Q
14
1Q
1
2015. Jan - Dec
 27 tradings
4Q
7
3Q
10
2Q
7
1Q
3

JR Fukuchiyama Line

2018. Jan - Dec
 35 tradings
3Q
13
2Q
3
1Q
11
2017. Jan - Dec
 39 tradings
4Q
15
3Q
9
2Q
5
1Q
10
2016. Jan - Dec
 62 tradings
4Q
20
3Q
17
2Q
15
1Q
10
2015. Jan - Dec
 54 tradings
4Q
17
3Q
12
2Q
14
1Q
11

JR Maizuru Line

2018. Jan - Dec
 68 tradings
3Q
16
2Q
9
1Q
24
2017. Jan - Dec
 30 tradings
4Q
10
3Q
10
2Q
4
1Q
6
2016. Jan - Dec
 68 tradings
4Q
21
3Q
17
2Q
25
1Q
5
2015. Jan - Dec
 63 tradings
4Q
11
3Q
23
2Q
18
1Q
11

JR Kyoto Line

2018. Jan - Dec
 27 tradings
4Q
8
3Q
3
2Q
7
1Q
9
2017. Jan - Dec
 17 tradings
4Q
5
3Q
7
2Q
2
1Q
3
2016. Jan - Dec
 37 tradings
4Q
5
3Q
8
2Q
14
1Q
10
2015. Jan - Dec
 20 tradings
4Q
6
3Q
4
2Q
7
1Q
3

JR Yamatoji Line

2018. Jan - Dec
 39 tradings
4Q
11
3Q
6
2Q
13
1Q
9
2017. Jan - Dec
 20 tradings
4Q
11
3Q
5
2Q
3
1Q
1
2016. Jan - Dec
 72 tradings
4Q
20
3Q
10
2Q
26
1Q
16
2015. Jan - Dec
 48 tradings
4Q
11
3Q
8
2Q
13
1Q
16

JR Nara Line

2018. Jan - Dec
 101 tradings
4Q
33
3Q
14
2Q
28
1Q
26
2017. Jan - Dec
 52 tradings
4Q
23
3Q
17
2Q
6
1Q
6
2016. Jan - Dec
 136 tradings
4Q
37
3Q
21
2Q
42
1Q
36
2015. Jan - Dec
 127 tradings
4Q
36
3Q
23
2Q
36
1Q
32

JR San-in Main Line

2018. Jan - Dec
 162 tradings
4Q
44
3Q
45
2Q
21
1Q
52
2017. Jan - Dec
 120 tradings
4Q
48
3Q
42
2Q
5
1Q
25
2016. Jan - Dec
 251 tradings
4Q
95
3Q
54
2Q
55
1Q
47
2015. Jan - Dec
 239 tradings
4Q
62
3Q
63
2Q
61
1Q
53

JR Kosei Line

2018. Jan - Dec
 9 tradings
4Q
2
3Q
1
2Q
5
2017. Jan - Dec
 6 tradings
3Q
3
2Q
1
2016. Jan - Dec
 6 tradings
3Q
1
2Q
3
2015. Jan - Sep
 9 tradings
3Q
2
2Q
3
1Q
4

JR Katamachi Line

2018. Jan - Dec
 52 tradings
4Q
16
3Q
10
2Q
14
1Q
12
2017. Jan - Dec
 31 tradings
4Q
19
3Q
8
2Q
3
1Q
1
2016. Jan - Dec
 94 tradings
4Q
24
3Q
10
2Q
30
1Q
30
2015. Jan - Dec
 70 tradings
4Q
15
3Q
14
2Q
18
1Q
23

JR Biwako Line

2018. Jan - Dec
 9 tradings
4Q
2
3Q
1
2Q
5
2017. Jan - Dec
 6 tradings
3Q
3
2Q
1
2016. Jan - Dec
 6 tradings
3Q
1
2Q
3
2015. Jan - Sep
 9 tradings
3Q
2
2Q
3
1Q
4

JR Kansai Main Line

2018 
2017. Jan - Dec
 6 tradings
4Q
2
3Q
3
2016. Jan - Dec
 5 tradings
4Q
3
3Q
2
2015. Jan - Dec
 5 tradings
4Q
1
3Q
1
2Q
1

JR Obama Line

2018. Jan - Dec
 20 tradings
4Q
3
3Q
7
2Q
3
1Q
7
2017. Jan - Dec
 13 tradings
4Q
4
3Q
2
2Q
3
1Q
4
2016. Jan - Dec
 28 tradings
4Q
9
3Q
4
2Q
14
1Q
1
2015. Jan - Dec
 27 tradings
4Q
7
3Q
10
2Q
7
1Q
3

JR Fukuchiyama Line

2018. Jan - Dec
 35 tradings
4Q
8
3Q
13
2Q
3
1Q
11
2017. Jan - Dec
 39 tradings
4Q
15
3Q
9
2Q
5
1Q
10
2016. Jan - Dec
 62 tradings
4Q
20
3Q
17
2Q
15
1Q
10
2015. Jan - Dec
 54 tradings
4Q
17
3Q
12
2Q
14
1Q
11

JR Maizuru Line

2018. Jan - Dec
 68 tradings
4Q
19
3Q
16
2Q
9
1Q
24
2017. Jan - Dec
 30 tradings
4Q
10
3Q
10
2Q
4
1Q
6
2016. Jan - Dec
 68 tradings
4Q
21
3Q
17
2Q
25
1Q
5
2015. Jan - Dec
 63 tradings
4Q
11
3Q
23
2Q
18
1Q
11

Keifuku

Keifuku Kitano Line

2018. Jan - Sep
 4 tradings
3Q
2
2Q
1
2017. Jan - Dec
 3 tradings
4Q
1
3Q
1
2Q
1
2016. Jan - Dec
 10 tradings
4Q
2
3Q
4
2Q
2
2015. Jan - Dec
 3 tradings
4Q
1
3Q
1
2Q
1

Keifuku Arashiyama Line

2018. Jan - Sep
 10 tradings
3Q
3
1Q
3
2017. Jan - Dec
 4 tradings
4Q
2
3Q
1
1Q
1
2016. Jan - Dec
 19 tradings
4Q
7
3Q
4
2Q
6
1Q
2
2015. Jan - Dec
 9 tradings
4Q
2
3Q
1
2Q
1
1Q
5

Keifuku Kitano Line

2018. Jan - Sep
 4 tradings
3Q
2
2Q
1
2017. Jan - Dec
 3 tradings
4Q
1
3Q
1
2Q
1
2016. Jan - Dec
 10 tradings
4Q
2
3Q
4
2Q
2
2015. Jan - Dec
 3 tradings
4Q
1
3Q
1
2Q
1

Keifuku Arashiyama Line

2018. Jan - Dec
 18 tradings
3Q
3
1Q
3
2017. Jan - Dec
 4 tradings
4Q
2
3Q
1
1Q
1
2016. Jan - Dec
 19 tradings
4Q
7
3Q
4
2Q
6
1Q
2
2015. Jan - Dec
 9 tradings
4Q
2
3Q
1
2Q
1
1Q
5

Keifuku Kitano Line

2018. Jan - Sep
 4 tradings
3Q
2
2Q
1
2017. Jan - Dec
 3 tradings
4Q
1
3Q
1
2Q
1
2016. Jan - Dec
 10 tradings
4Q
2
3Q
4
2Q
2
2015. Jan - Dec
 3 tradings
4Q
1
3Q
1
2Q
1

Keifuku Arashiyama Line

2018. Jan - Dec
 18 tradings
4Q
8
3Q
3
1Q
3
2017. Jan - Dec
 4 tradings
4Q
2
3Q
1
1Q
1
2016. Jan - Dec
 19 tradings
4Q
7
3Q
4
2Q
6
1Q
2
2015. Jan - Dec
 9 tradings
4Q
2
3Q
1
2Q
1
1Q
5

Kyoto Municipal

Kyoto Subway Tozai Line

2018. Jan - Sep
 39 tradings
3Q
13
2Q
13
1Q
13
2017. Jan - Dec
 27 tradings
4Q
9
3Q
14
2Q
2
1Q
2
2016. Jan - Dec
 68 tradings
4Q
19
3Q
12
2Q
23
1Q
14
2015. Jan - Dec
 77 tradings
4Q
20
3Q
19
2Q
18
1Q
20

Kyoto Subway Karasuma Line

2018. Jan - Sep
 61 tradings
3Q
16
2Q
24
1Q
21
2017. Jan - Dec
 47 tradings
4Q
17
3Q
16
2Q
5
1Q
9
2016. Jan - Dec
 118 tradings
4Q
33
3Q
24
2Q
39
1Q
22
2015. Jan - Dec
 78 tradings
4Q
22
3Q
22
2Q
14
1Q
20

Kyoto Subway Tozai Line

2018. Jan - Dec
 51 tradings
3Q
13
2Q
13
1Q
13
2017. Jan - Dec
 27 tradings
4Q
9
3Q
14
2Q
2
1Q
2
2016. Jan - Dec
 68 tradings
4Q
19
3Q
12
2Q
23
1Q
14
2015. Jan - Dec
 77 tradings
4Q
20
3Q
19
2Q
18
1Q
20

Kyoto Subway Karasuma Line

2018. Jan - Dec
 80 tradings
3Q
16
2Q
24
1Q
21
2017. Jan - Dec
 47 tradings
4Q
17
3Q
16
2Q
5
1Q
9
2016. Jan - Dec
 118 tradings
4Q
33
3Q
24
2Q
39
1Q
22
2015. Jan - Dec
 78 tradings
4Q
22
3Q
22
2Q
14
1Q
20

Kyoto Subway Tozai Line

2018. Jan - Dec
 51 tradings
4Q
12
3Q
13
2Q
13
1Q
13
2017. Jan - Dec
 27 tradings
4Q
9
3Q
14
2Q
2
1Q
2
2016. Jan - Dec
 68 tradings
4Q
19
3Q
12
2Q
23
1Q
14
2015. Jan - Dec
 77 tradings
4Q
20
3Q
19
2Q
18
1Q
20

Kyoto Subway Karasuma Line

2018. Jan - Dec
 80 tradings
4Q
19
3Q
16
2Q
24
1Q
21
2017. Jan - Dec
 47 tradings
4Q
17
3Q
16
2Q
5
1Q
9
2016. Jan - Dec
 118 tradings
4Q
33
3Q
24
2Q
39
1Q
22
2015. Jan - Dec
 78 tradings
4Q
22
3Q
22
2Q
14
1Q
20

Keihan

Keihan Keishin Line

2018. Jan - Sep
 5 tradings
3Q
4
2017. Jan - Dec
 3 tradings
4Q
1
3Q
2
2016. Jan - Dec
 13 tradings
4Q
1
3Q
2
2Q
8
1Q
2
2015. Jan - Dec
 9 tradings
4Q
2
3Q
2
2Q
3
1Q
2

Keihan Uji Line

2018. Jan - Sep
 26 tradings
3Q
4
2Q
11
1Q
11
2017. Jan - Dec
 20 tradings
4Q
5
3Q
8
2Q
2
1Q
5
2016. Jan - Dec
 39 tradings
4Q
10
3Q
5
2Q
10
1Q
14
2015. Jan - Dec
 48 tradings
4Q
8
3Q
10
2Q
19
1Q
11

Keihan Main Line

2018. Jan - Sep
 56 tradings
3Q
13
2Q
17
1Q
26
2017. Jan - Dec
 37 tradings
4Q
11
3Q
12
2Q
7
1Q
7
2016. Jan - Dec
 87 tradings
4Q
27
3Q
20
2Q
27
1Q
13
2015. Jan - Dec
 83 tradings
4Q
20
3Q
18
2Q
28
1Q
17

Keihan Cable Line

2018 
2017. Jan - Sep
 1 tradings
3Q
1
2016. Jan - Dec
 20 tradings
4Q
3
2Q
8
1Q
1
2015. Jan - Dec
 10 tradings
2Q
3
1Q
2

Keihan Keishin Line

2018. Jan - Sep
 5 tradings
3Q
4
2017. Jan - Dec
 3 tradings
4Q
1
3Q
2
2016. Jan - Dec
 13 tradings
4Q
1
3Q
2
2Q
8
1Q
2
2015. Jan - Dec
 9 tradings
4Q
2
3Q
2
2Q
3
1Q
2

Keihan Uji Line

2018. Jan - Dec
 33 tradings
3Q
4
2Q
11
1Q
11
2017. Jan - Dec
 20 tradings
4Q
5
3Q
8
2Q
2
1Q
5
2016. Jan - Dec
 39 tradings
4Q
10
3Q
5
2Q
10
1Q
14
2015. Jan - Dec
 48 tradings
4Q
8
3Q
10
2Q
19
1Q
11

Keihan Main Line

2018. Jan - Dec
 73 tradings
3Q
13
2Q
17
1Q
26
2017. Jan - Dec
 37 tradings
4Q
11
3Q
12
2Q
7
1Q
7
2016. Jan - Dec
 87 tradings
4Q
27
3Q
20
2Q
27
1Q
13
2015. Jan - Dec
 83 tradings
4Q
20
3Q
18
2Q
28
1Q
17

Keihan Cable Line

2018 
2017. Jan - Sep
 1 tradings
3Q
1
2016. Jan - Dec
 20 tradings
4Q
3
2Q
8
1Q
1
2015. Jan - Dec
 10 tradings
2Q
3
1Q
2

Keihan Keishin Line

2018. Jan - Sep
 5 tradings
3Q
4
2017. Jan - Dec
 3 tradings
4Q
1
3Q
2
2016. Jan - Dec
 13 tradings
4Q
1
3Q
2
2Q
8
1Q
2
2015. Jan - Dec
 9 tradings
4Q
2
3Q
2
2Q
3
1Q
2

Keihan Uji Line

2018. Jan - Dec
 33 tradings
4Q
7
3Q
4
2Q
11
1Q
11
2017. Jan - Dec
 20 tradings
4Q
5
3Q
8
2Q
2
1Q
5
2016. Jan - Dec
 39 tradings
4Q
10
3Q
5
2Q
10
1Q
14
2015. Jan - Dec
 48 tradings
4Q
8
3Q
10
2Q
19
1Q
11

Keihan Main Line

2018. Jan - Dec
 73 tradings
4Q
17
3Q
13
2Q
17
1Q
26
2017. Jan - Dec
 37 tradings
4Q
11
3Q
12
2Q
7
1Q
7
2016. Jan - Dec
 87 tradings
4Q
27
3Q
20
2Q
27
1Q
13
2015. Jan - Dec
 83 tradings
4Q
20
3Q
18
2Q
28
1Q
17

Keihan Cable Line

2018 
2017. Jan - Sep
 1 tradings
3Q
1
2016. Jan - Dec
 20 tradings
4Q
3
2Q
8
1Q
1
2015. Jan - Dec
 10 tradings
2Q
3
1Q
2

Eizan Electric Railway

Eizan Electric Railway Main Line

2018. Jan - Sep
 17 tradings
3Q
4
2Q
3
1Q
10
2017. Jan - Dec
 17 tradings
4Q
7
3Q
5
2Q
1
1Q
4
2016. Jan - Dec
 28 tradings
4Q
9
3Q
7
2Q
10
1Q
2
2015. Jan - Dec
 22 tradings
4Q
5
3Q
8
2Q
4
1Q
5

Eizan Electric Railway Kurama Line

2018. Jan - Sep
 11 tradings
3Q
6
1Q
4
2017. Jan - Dec
 4 tradings
4Q
2
3Q
1
1Q
1
2016. Jan - Dec
 9 tradings
4Q
3
2015. Jan - Dec
 13 tradings
4Q
5

Eizan Electric Railway Main Line

2018. Jan - Dec
 21 tradings
3Q
4
2Q
3
1Q
10
2017. Jan - Dec
 17 tradings
4Q
7
3Q
5
2Q
1
1Q
4
2016. Jan - Dec
 28 tradings
4Q
9
3Q
7
2Q
10
1Q
2
2015. Jan - Dec
 22 tradings
4Q
5
3Q
8
2Q
4
1Q
5

Eizan Electric Railway Kurama Line

2018. Jan - Dec
 12 tradings
3Q
6
1Q
4
2017. Jan - Dec
 4 tradings
4Q
2
3Q
1
1Q
1
2016. Jan - Dec
 9 tradings
4Q
3
2015. Jan - Dec
 13 tradings
4Q
5

Eizan Electric Railway Main Line

2018. Jan - Dec
 21 tradings
4Q
4
3Q
4
2Q
3
1Q
10
2017. Jan - Dec
 17 tradings
4Q
7
3Q
5
2Q
1
1Q
4
2016. Jan - Dec
 28 tradings
4Q
9
3Q
7
2Q
10
1Q
2
2015. Jan - Dec
 22 tradings
4Q
5
3Q
8
2Q
4
1Q
5

Eizan Electric Railway Kurama Line

2018. Jan - Dec
 12 tradings
4Q
1
3Q
6
1Q
4
2017. Jan - Dec
 4 tradings
4Q
2
3Q
1
1Q
1
2016. Jan - Dec
 9 tradings
4Q
3
2015. Jan - Dec
 13 tradings
4Q
5

Shinkansen

Tokaido Shinkansen

2018 
2017 
2016. Jan - Jun
 1 tradings
2Q
1
2015 

Tokaido Shinkansen

2018 
2017 
2016. Jan - Jun
 1 tradings
2Q
1
2015 

Tokaido Shinkansen

2018 
2017 
2016. Jan - Jun
 1 tradings
2Q
1
2015 

Kintetsu

Kintetsu Kyoto Line

2018. Jan - Sep
 59 tradings
3Q
21
2Q
19
1Q
19
2017. Jan - Dec
 46 tradings
4Q
15
3Q
21
2Q
5
1Q
5
2016. Jan - Dec
 123 tradings
4Q
36
3Q
27
2Q
42
1Q
18
2015. Jan - Dec
 93 tradings
4Q
14
3Q
31
2Q
19
1Q
29

Kintetsu Kyoto Line

2018. Jan - Dec
 83 tradings
3Q
21
2Q
19
1Q
19
2017. Jan - Dec
 46 tradings
4Q
15
3Q
21
2Q
5
1Q
5
2016. Jan - Dec
 123 tradings
4Q
36
3Q
27
2Q
42
1Q
18
2015. Jan - Dec
 93 tradings
4Q
14
3Q
31
2Q
19
1Q
29

Kintetsu Kyoto Line

2018. Jan - Dec
 83 tradings
4Q
24
3Q
21
2Q
19
1Q
19
2017. Jan - Dec
 46 tradings
4Q
15
3Q
21
2Q
5
1Q
5
2016. Jan - Dec
 123 tradings
4Q
36
3Q
27
2Q
42
1Q
18
2015. Jan - Dec
 93 tradings
4Q
14
3Q
31
2Q
19
1Q
29

Hankyu

Hankyu Kyoto Main Line

2018. Jan - Sep
 53 tradings
3Q
19
2Q
12
1Q
22
2017. Jan - Dec
 35 tradings
4Q
17
3Q
12
2Q
2
1Q
4
2016. Jan - Dec
 116 tradings
4Q
36
3Q
28
2Q
33
1Q
19
2015. Jan - Dec
 93 tradings
4Q
33
3Q
22
2Q
13
1Q
25

Hankyu Arashiyama Line

2018. Jan - Sep
 17 tradings
3Q
3
1Q
11
2017. Jan - Dec
 11 tradings
4Q
5
3Q
5
1Q
1
2016. Jan - Dec
 25 tradings
4Q
7
3Q
7
2Q
9
1Q
2
2015. Jan - Dec
 29 tradings
4Q
9
3Q
10
2Q
3
1Q
7

Hankyu Kyoto Main Line

2018. Jan - Dec
 74 tradings
3Q
19
2Q
12
1Q
22
2017. Jan - Dec
 35 tradings
4Q
17
3Q
12
2Q
2
1Q
4
2016. Jan - Dec
 116 tradings
4Q
36
3Q
28
2Q
33
1Q
19
2015. Jan - Dec
 93 tradings
4Q
33
3Q
22
2Q
13
1Q
25

Hankyu Arashiyama Line

2018. Jan - Dec
 20 tradings
3Q
3
1Q
11
2017. Jan - Dec
 11 tradings
4Q
5
3Q
5
1Q
1
2016. Jan - Dec
 25 tradings
4Q
7
3Q
7
2Q
9
1Q
2
2015. Jan - Dec
 29 tradings
4Q
9
3Q
10
2Q
3
1Q
7

Hankyu Kyoto Main Line

2018. Jan - Dec
 74 tradings
4Q
21
3Q
19
2Q
12
1Q
22
2017. Jan - Dec
 35 tradings
4Q
17
3Q
12
2Q
2
1Q
4
2016. Jan - Dec
 116 tradings
4Q
36
3Q
28
2Q
33
1Q
19
2015. Jan - Dec
 93 tradings
4Q
33
3Q
22
2Q
13
1Q
25

Hankyu Arashiyama Line

2018. Jan - Dec
 20 tradings
4Q
3
3Q
3
1Q
11
2017. Jan - Dec
 11 tradings
4Q
5
3Q
5
1Q
1
2016. Jan - Dec
 25 tradings
4Q
7
3Q
7
2Q
9
1Q
2
2015. Jan - Dec
 29 tradings
4Q
9
3Q
10
2Q
3
1Q
7

Kyoto Tango Railway

Kyoto Tango Railway Miyafuku Line

2018. Jan - Sep
 33 tradings
3Q
14
2Q
4
1Q
15
2017. Jan - Dec
 46 tradings
4Q
18
3Q
12
2Q
5
1Q
11
2016. Jan - Dec
 77 tradings
4Q
24
3Q
20
2Q
18
1Q
15
2015. Jan - Dec
 67 tradings
4Q
20
3Q
16
2Q
16
1Q
15

Kyoto Tango Railway Miyamai Line

2018. Jan - Sep
 20 tradings
3Q
4
2017. Jan - Dec
 9 tradings
4Q
5
3Q
4
2016. Jan - Dec
 28 tradings
4Q
8
3Q
8
2Q
11
1Q
1
2015. Jan - Dec
 35 tradings
4Q
5
3Q
10
2Q
7
1Q
13

Kyoto Tango Railway Miyatoyo Line

2018. Jan - Sep
 24 tradings
3Q
4
2Q
9
1Q
11
2017. Jan - Dec
 36 tradings
4Q
17
3Q
10
2Q
1
1Q
8
2016. Jan - Dec
 56 tradings
4Q
14
3Q
12
2Q
21
1Q
9
2015. Jan - Dec
 61 tradings
4Q
20
3Q
15
2Q
12
1Q
14

Kyoto Tango Railway Miyafuku Line

2018. Jan - Dec
 44 tradings
3Q
14
2Q
4
1Q
15
2017. Jan - Dec
 46 tradings
4Q
18
3Q
12
2Q
5
1Q
11
2016. Jan - Dec
 77 tradings
4Q
24
3Q
20
2Q
18
1Q
15
2015. Jan - Dec
 67 tradings
4Q
20
3Q
16
2Q
16
1Q
15

Kyoto Tango Railway Miyamai Line

2018. Jan - Dec
 24 tradings
3Q
4
2017. Jan - Dec
 9 tradings
4Q
5
3Q
4
2016. Jan - Dec
 28 tradings
4Q
8
3Q
8
2Q
11
1Q
1
2015. Jan - Dec
 35 tradings
4Q
5
3Q
10
2Q
7
1Q
13

Kyoto Tango Railway Miyatoyo Line

2018. Jan - Dec
 36 tradings
3Q
4
2Q
9
1Q
11
2017. Jan - Dec
 36 tradings
4Q
17
3Q
10
2Q
1
1Q
8
2016. Jan - Dec
 56 tradings
4Q
14
3Q
12
2Q
21
1Q
9
2015. Jan - Dec
 61 tradings
4Q
20
3Q
15
2Q
12
1Q
14

Kyoto Tango Railway Miyafuku Line

2018. Jan - Dec
 44 tradings
4Q
11
3Q
14
2Q
4
1Q
15
2017. Jan - Dec
 46 tradings
4Q
18
3Q
12
2Q
5
1Q
11
2016. Jan - Dec
 77 tradings
4Q
24
3Q
20
2Q
18
1Q
15
2015. Jan - Dec
 67 tradings
4Q
20
3Q
16
2Q
16
1Q
15

Kyoto Tango Railway Miyamai Line

2018. Jan - Dec
 24 tradings
4Q
4
3Q
4
2017. Jan - Dec
 9 tradings
4Q
5
3Q
4
2016. Jan - Dec
 28 tradings
4Q
8
3Q
8
2Q
11
1Q
1
2015. Jan - Dec
 35 tradings
4Q
5
3Q
10
2Q
7
1Q
13

Kyoto Tango Railway Miyatoyo Line

2018. Jan - Dec
 36 tradings
4Q
12
3Q
4
2Q
9
1Q
11
2017. Jan - Dec
 36 tradings
4Q
17
3Q
10
2Q
1
1Q
8
2016. Jan - Dec
 56 tradings
4Q
14
3Q
12
2Q
21
1Q
9
2015. Jan - Dec
 61 tradings
4Q
20
3Q
15
2Q
12
1Q
14