Nagasaki railway companies list

JR

JR Sasebo Line

2017. Jan - Dec
 7 tradings
4Q
1
3Q
4
2Q
1
1Q
1
2016. Jan - Dec
 20 tradings
4Q
5
3Q
3
1Q
5
2015. Jan - Dec
 18 tradings
4Q
4
3Q
6
1Q
3
2014. Jan - Dec
 11 tradings
4Q
3
3Q
6
1Q
2

JR Ōmura Line

2017 
2016. Jan - Dec
 7 tradings
1Q
2
2015. Jan - Sep
 2 tradings
3Q
1
1Q
1
2014. Jan - Sep
 4 tradings
3Q
1
2Q
2

JR Nagasaki Old line

2017. Jan - Dec
 11 tradings
4Q
1
3Q
4
2Q
1
1Q
5
2016. Jan - Dec
 41 tradings
4Q
7
3Q
8
2Q
16
1Q
10
2015. Jan - Dec
 39 tradings
4Q
8
3Q
8
2Q
9
1Q
14
2014. Jan - Dec
 29 tradings
4Q
7
3Q
9
2Q
7
1Q
6

JR Nagasaki Main Line

2017. Jan - Dec
 19 tradings
4Q
1
3Q
11
2Q
2
1Q
5
2016. Jan - Dec
 57 tradings
4Q
12
3Q
12
2Q
22
1Q
11
2015. Jan - Dec
 56 tradings
4Q
9
3Q
18
2Q
14
1Q
15
2014. Jan - Dec
 34 tradings
4Q
8
3Q
8
2Q
7
1Q
11

JR Sasebo Line

2017. Jan - Dec
 7 tradings
4Q
1
3Q
4
2Q
1
1Q
1
2016. Jan - Dec
 20 tradings
4Q
5
3Q
3
1Q
5
2015. Jan - Dec
 18 tradings
4Q
4
3Q
6
1Q
3
2014. Jan - Dec
 11 tradings
4Q
3
3Q
6
1Q
2

JR Ōmura Line

2017 
2016. Jan - Dec
 7 tradings
1Q
2
2015. Jan - Sep
 2 tradings
3Q
1
1Q
1
2014. Jan - Sep
 4 tradings
3Q
1
2Q
2

JR Nagasaki Old line

2017. Jan - Dec
 11 tradings
4Q
1
3Q
4
2Q
1
1Q
5
2016. Jan - Dec
 41 tradings
4Q
7
3Q
8
2Q
16
1Q
10
2015. Jan - Dec
 39 tradings
4Q
8
3Q
8
2Q
9
1Q
14
2014. Jan - Dec
 29 tradings
4Q
7
3Q
9
2Q
7
1Q
6

JR Nagasaki Main Line

2017. Jan - Dec
 19 tradings
4Q
1
3Q
11
2Q
2
1Q
5
2016. Jan - Dec
 57 tradings
4Q
12
3Q
12
2Q
22
1Q
11
2015. Jan - Dec
 56 tradings
4Q
9
3Q
18
2Q
14
1Q
15
2014. Jan - Dec
 34 tradings
4Q
8
3Q
8
2Q
7
1Q
11

JR Sasebo Line

2017. Jan - Dec
 7 tradings
4Q
1
3Q
4
2Q
1
1Q
1
2016. Jan - Dec
 20 tradings
4Q
5
3Q
3
1Q
5
2015. Jan - Dec
 18 tradings
4Q
4
3Q
6
1Q
3
2014. Jan - Dec
 11 tradings
4Q
3
3Q
6
1Q
2

JR Ōmura Line

2017 
2016. Jan - Dec
 7 tradings
1Q
2
2015. Jan - Sep
 2 tradings
3Q
1
1Q
1
2014. Jan - Sep
 4 tradings
3Q
1
2Q
2

JR Nagasaki Old line

2017. Jan - Dec
 11 tradings
4Q
1
3Q
4
2Q
1
1Q
5
2016. Jan - Dec
 41 tradings
4Q
7
3Q
8
2Q
16
1Q
10
2015. Jan - Dec
 39 tradings
4Q
8
3Q
8
2Q
9
1Q
14
2014. Jan - Dec
 29 tradings
4Q
7
3Q
9
2Q
7
1Q
6

JR Nagasaki Main Line

2017. Jan - Dec
 19 tradings
4Q
1
3Q
11
2Q
2
1Q
5
2016. Jan - Dec
 57 tradings
4Q
12
3Q
12
2Q
22
1Q
11
2015. Jan - Dec
 56 tradings
4Q
9
3Q
18
2Q
14
1Q
15
2014. Jan - Dec
 34 tradings
4Q
8
3Q
8
2Q
7
1Q
11

Nagasaki Electric Tramway

Nagasaki Electric Tramway Hotarujaya Branch Line

2017 
2016 
2015 
2014. Jan - Sep
 4 tradings
1Q
2

Other

Shimabara Railway Line

2017 
2016 
2015 
2014. Jan - Jun
 1 tradings
2Q
1

Matsuura Railway Line

2017. Jan - Dec
 5 tradings
4Q
1
3Q
2
2Q
1
1Q
1
2016. Jan - Dec
 19 tradings
4Q
4
3Q
3
1Q
5
2015. Jan - Dec
 18 tradings
4Q
4
3Q
5
1Q
4
2014. Jan - Dec
 14 tradings
4Q
4
3Q
6
1Q
4

Shimabara Railway Line

2017 
2016 
2015 
2014. Jan - Jun
 1 tradings
2Q
1

Matsuura Railway Line

2017. Jan - Dec
 5 tradings
4Q
1
3Q
2
2Q
1
1Q
1
2016. Jan - Dec
 19 tradings
4Q
4
3Q
3
1Q
5
2015. Jan - Dec
 18 tradings
4Q
4
3Q
5
1Q
4
2014. Jan - Dec
 14 tradings
4Q
4
3Q
6
1Q
4

Shimabara Railway Line

2017 
2016 
2015 
2014. Jan - Jun
 1 tradings
2Q
1

Matsuura Railway Line

2017. Jan - Dec
 5 tradings
4Q
1
3Q
2
2Q
1
1Q
1
2016. Jan - Dec
 19 tradings
4Q
4
3Q
3
1Q
5
2015. Jan - Dec
 18 tradings
4Q
4
3Q
5
1Q
4
2014. Jan - Dec
 14 tradings
4Q
4
3Q
6
1Q
4